ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ที่ ชุมนุม ชั้นที่รับ ม. จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัคร สถานที่ ที่ปรึกษา
1_นักเรียนลาออก1-610014ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์, -,-
2(EP) การกล่าวสุนทรพจน์1-640183205Miss Lynn Brown, Mr. Takanori,
3(EP) การสะกดคำ [เต็ม]1-640403303นายภาณุวัฒน์ ตรีพงษ์, Mr. Andrew Stone,
4(EP) การเล่นนิทานเป็นภาษาอังกฤษ1-640133204นางจิรัชยา ทองเกษม, Mr. Alan Coats,
5(EP) การแข่งขันร้องเพลง [เต็ม]1-640403304Mr. Chritopher Haller, Mr. Zheng Cong,
6(EP) การโต้วาที1-640103301นางสาวพรณภา คิดกล้า, Mr. Jeffrey Croyle,
7(EP) ปัญหาอาเซียน [เต็ม]1-640403203นางอาทิตยา วงสมศรี, Mr. Dakota Keddy,
8(EP) ละครสั้น [เต็ม]1-640403302นายจารุตม์ หาญอาษา, Mr. Richard Daw,
9(EP) โครงงานคณิตศาสตร์ [เต็ม]1-640403201Mr. Rodin Enow, Mr. Filipe,
10(EP) โครงงานวิทยาศาสตร์ [เต็ม]1-640403101นางกิตติมา ธรรมราษฎร์, Mr. Andrew Stergio Miss Jecel Vacal,
11Cover Dance [เต็ม]2-640406401นางสาววชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ, นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์,
12Crossword Game2-640396404นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ, นางรัชสุพร อรัญมิตร,
13English for Emmunication4-640126408นางวลิดา จันทรสมบัติ, นางฉวีวรรณ กลิ่นเกษร,
14English Homework [เต็ม]440406402นายพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร, นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงศรี,
15English is Easy [เต็ม]340406305นางอากาศรัศมี จุลเหลา, นางยูนิส กุลคำแสง,
16Game For Math4-640311303นางอรวรรณ ภูกลาง, นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์,
17Geo.Lifestyle52074304นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, ,
18Let Sing2-660376405,6406นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิล, นายประหยัด ปรินทอง,นางฐิติรัตน์ พูลลาภ นางสาวสามาวดี ตรีกุล
19Math For Fun4-640131204นายสมชาย มูลมั่งมี, นางสาวชมพูนุช ทิพนัส,
20Math GSP ดีไซน์ 12-320151204นายอาคม สุทธิประภา, ,
21Prayer for happiness2-660126302,6303นางเพียรลัดดา นิลผาย, นางรัชฎาพร สู่สุข,นางศิริพร สิงห์เสนา
22Road to University [เต็ม]4-640405102นางจงจิต ถนัดค้า, นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์,นางพิมพา จันทร์อยู่
23STEM [เต็ม]4-620202205นางสการินทร์ เศรษฐากา, นายอดุลย์เดช ศรีพิลา,
24Student Council STR4-660276204,6205นางสุมาลี กำเนิดแวงควง, นางเพชรรันตน์ เสริฐสนิท,นางสุปราณี หอมไกล
25กราฟฟิก 2D2-650475204นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ , นายวิชยะ บุญยะโพธิ์ ,นายนพดล กาญจนกุล
26การตกแต่งด้วยผ้า2-64033801นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์, นางเสาวลักษณ์ กลางคาร,
27การถ่ายภาพเบื้องต้น2-64039ห้องโสตนายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น, นายถาวร ช่อจันทร์,
28การใช้ห้องสมุด4-62524ห้องสมุดนายพรชัย ธรรมโร, ,
29กูเกิลแอปส์ (Google Apps) [เต็ม]2-64040ห้องคอมนายเอกรินทร์ ศรีผ่อง, นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน,
30คณะสีจันทรา2-6112103โรงอาหารด้านทิศเหนือนางธนพร สนามพล นางสาวโศรญา สารบรรณ นางสาวชฎาพร ส, นางศศิวิมล เอี่ยมแบน นางเฉลิมศรี ,นางสาวนุชนาฏ กิจจาวิเศษ นางมากาเล็ตร สีหานาม นายชา
31คณะสีดรุณี [เต็ม]2-6123125โรงอาหารด้านทิศใต้นายปฏิภาณ กันหาชัย นางสาวปองจิต ศรีสัมพันธ์, นางจิศดา ยิ่งทรัพย์ นางกุหลาบ คลังพระศ,นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร
32คณะสีมาลากร2-6117116อาคารเอนกประสงค์ หลังอาคาร5นายนิพนธ์ พลเยี่ยม นางปัทมาวดี พันธะไชย, นางณัฏฐิณี พื้นชมพู นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์,นางสาวจรรยาพร พื้นแสน นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์ น
33คณะสีสามัคคี [เต็ม]2-6117117สนามฟุตบอลฝั่งตะวันตกนายเทพวุฒิ วิทยาวุธ นางสุกัญญา บุณยทัต, นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งชึ้น นางสิริวรรณ โ,นางสวาท พิมพิลา นางสาวชุติสรา ขยายวงศ์
34คณะสีสุริยัน2-6108105โรงยิมพลศึกษาใหม่นายพิทักษ์ ปรักมาศ นายสุภาพ ภูดินดาน, นายปรัชญา รุ่งศรี นางสาววัชราภรณ์ มา,นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์
35คณะสีอัปสร2-610595โรงยิมพลศึกษาเก่านายสมชัย สนิท นายอาคม สุทธิประภา, นางประภาพร จันทร์ทะเสน นางเบญจมาศ จ้อยนุแสง,นายทิวานนท์ อุดคำ นางสาวลลิตา ราชวงษ์ นางเพิ่มสุข
36คณิต คิดสนุก 2-640221205นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ, นางสุภาวดี แดงวิบูลย์,
37คณิตคิดสนุก2-340331305นางศุภลักษณ์ เวียงสีมา, นางศันสนีย์ มุสิกวัน,
38คณิตคิดสร้างสรรค์ [เต็ม]2-620205207นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์, นางอนงค์ บัวพันธ์,
39คณิตพาเพลิน2-340391306นางณัฐชานันท์ ธงทอง, นางสาวพรสุดา นนทะภา,
40ครอสติส [เต็ม]2-62020702นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, ,
41คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [เต็ม]4-640425101.2นางศิริลักษณ์ คามวัลย์, นายชาตรี วรรณสิงห์,
42คัดลายมือ สื่อภาษาไทย2-66094302นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร, นายธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์,นางพูลทรัพย์ ชาปะวัง
43งานประดิษฐ์ [เต็ม]2-62020803นางสาววรวาส หาญอาษา, ,
44ดนตรีสากล [เต็ม]2-66262ห้องดนตรีสากลนางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นายศราวุธ อำนาเรือง,นายอดิเทพ บุรีมาตร์
45ดนตรีไทย [เต็ม]2-62525ห้องดนตรีไทยนางสาวชฎากาญจน์ รักการ, ,
46ดวลวาทะ2-640294303นางศุภชาดา ณานทิพยดำรง, นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า,
47ตามรอยพ่อ4-64139ห้องสมุดนางขนิษฐา สิทธิศักดิ์, นางสาวจำปรี สาทวงศ์,
48ถักโครเชต์2-66033703นางสมาน ศุภคุณภิญโญ, นางสาวพัชนี สุริยพันธุ์,นางสาวอำภาพร ศรีสารคาม
49นักกฏหมายรุ่นเยาว์ [เต็ม]420206407นายกุศล ศิริวุฒิ, ,
50นักอ่านน้อย [เต็ม]2-62021ห้องปฏิบัติการภาษาไทยนายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์, ,
51นักเภสัชน้อย2-640295208นางสาวสมปอง สุรเสน, นางมะลุลี สุทธิประภา นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์,นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
52นาฏศิลป์ [เต็ม]2-64040ห้องนาฏศิลป์นางอัญชัญ ศรีกรินทร์, นางพิมลพรรณ อนันเอื้อ,
53ผ้าและการตัดเย็บ36026802นางรัตนพร ยอดยิ่ง, นางกรรณิการ์ สุมารินทร์,นางฉวีวรรณ อุปไมยาราม
54พลเมืองดีวิถีพอเพียง4-64096206นางพิศวาท ศรีสะอาด, นางรัชนี จันทรา,นางเนตรนภา อุดมศักดิ์
55ฟิสิกส์สัประยุทธ์4-540272208นางสาวยุภาภรณ์ เจริญเขต, นายปริทัศน์ พิชิตมาร,
56ภาษาพาสนุก2-340114205นางกมลภัทร ประเทพา, นางนฤมล เมืองหงษ์,
57ภาษาพาเพลิน2-640274304นางสาวกมลพร สาศิริ, นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์,
58ภาษาอังกฤษ ม.2240176403นางรำไพ รอเสนา, นางเสงี่ยม สุวรรณศรี,
59ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ640206304นางมยุรี ไวยราบุตร, นางพัชราวดี ประกอบแสง,
60ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุค th 4.0 [เต็ม]2-620206306นางชุติกาญจน์ สุดบนิด, ,
61ภาษาไทยในเพลง 4-640164206นางนำพา เกษตรสินธุ์, นางนงรักษ์ มหาวัจน์,
62ภาษาไทยในเพลง ม.ต้น2-34074301นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน, นางภรณี โสดาทิพย์,
63มาทำสมาธิกันเถอะ [เต็ม]2-620205301นางสาวพรพิมล หลักคำ, ,
64มารยาทไทย2-64076208นางประกาย แก้วกาหลง, นางสาวเอกนรี ประภาสะโนบล,
65รอบรู้สังคม [เต็ม]4-620206301นางวรรณา ประชานันท์, ,
66รักษาดินแดน4-610061สนามบาสนายนรินทร์ สุ่มมาตร์, นางแหลมทอง ชินรัตน์,นางปัทมาวดี พันธะไชย
67รีไซเคิล2-660272204นางบรรจบ ไชยชาติ, นางมนธีรา ธราวุธ,นางฐิติกานต์ เค้ามาก นางสุกัญญา ปรีชา
68วัฒนธรรมพื้นเมือง4-640346202นางสุวจี รัศมี, นางบุญชนก ศรีสารคาม,
69วิชาการ ม.66520508-นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์, นายพิวัฒน์ แฝงสะโด นางพวงพิศ นาไชยโย, นางจินตนา ศ,นายสมชาย แสนทรงศักดิ์
70วิทย์สุขภาพ4-68479-คุณครูณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ, คุณครูอภาริณี ฉิมสวัสดิ์,คุณครูสมใจ ธรรมขันธ์ คุณครูพรชนก มีสำโรง
71ศิลปะ [เต็ม]2-64040704นายขวัญชัย สุวรรณ, นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก,
72ศิลป์สร้างสรรค์2-64036705นางจิตสุดา อาวรณ์, นางจิรพร หงส์วิลัย,
73ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ [เต็ม]2-6140140โรงยิมเก่า , สนามฟุตบอลนายสุพจน์ จัตุโพธ์ นางวัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง, นางธันยพร จุ่นหัวโทน นายจุมพล จำปาแถม ,นายกชิรวิทย์ ลครพล นางสาวภัทรา บุญวิเศษ
74สนุกกับเรขาคณิต2-64055105นางอำพัน ศรีวิชัย, นางกุสุมา ธุลีจันทร์,
75สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้GSP4-540125107นายสุเมธ จันทรสมบัติ, นายปรัชญา รุ่งศรี,
76สอนเสริมประสบการณ์คณิต ม. 5540255104นางวัทธนา เทียนทองดี, นางสาวอรอุมา สวัสดิวงค์ไชย,
77สาธารณสุขในโรงเรียน [เต็ม]2-62020อาคารพยาบาลนางปภากร มะณีแสง, นางศิริวรรณ สุวรรณศรี,
78สารวัตรนักเรียน2-64021ห้องกิจการนักเรียนนายสมภพ เฉลิมแสน, ,
79สำนึกพลเมือง4-64076203นายสุวิช ไวยราบุตร, นายบุญสิน พิลาภ,
80หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย4-64054204นางสลักจิต วิไลลักษณ์, นางจิระภา ชาไกรยะ,
81หมากกระดาน [เต็ม]2-64043ร่มไทรข้างป้อมยามนายสมศักดิ์ บรรณาลัย, ,
82ห้องเรียนสีเขียว2-64031ห้องเรียนสีเขียว 1102นางสุรางค์ ซ้ายสนาม, นางอรนุช สุวรรณโท,นางพิกุล แผนสุพัด
83อนุรักษ์พลังงาน [เต็ม]2-320202203นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตย์พงษ์, ,
84อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [เต็ม]2-640402207นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร, นางสาวปัฐมากรณ์ นทีศิริกุล,
85ออกแบบผลิตภัณฑ์ [เต็ม]2-64040ห้องคอมนายยศ เทียนทองดี, นางสาววัชราภรณ์ มาติยา,
86อาสาจราจร [เต็ม]4-64040ห้องกิจการนักเรียนนายวิเชียร คลังพระศรี, นายกิจจา มุขพรหม,
87เกมส์คณิตศาสตร์4-62081203นางสุนทรี ศรีเลณวัติ, ,
88เกมและเทคนิคคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว2-640225103นางสุดารัตน์ หมายประโคน, นางสาวนิภาพร นาอ่อน,
89เคมีรักษ์โลก4-640282206นางสุภิญญา มีกระแส, นางสิริการณ์ รุ่งศรี,
90เตรียมสอบมหาวิทยาลัย [เต็ม]635355408นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์, ,,
91เที่ยวทั่วไทย (นักประวัติศาสตร์)4-640326207นางศิริวรรณ โลหาวุธ, นายบรรจบ ลครพล,
92เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)2-6100812202นางอัจฉรา ทุมภา นางจงกลนี ชัยศิริ, นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา นายพิวัฒน์ แฝงสะโด,นางสิริรัตน์ สำราญจิตร
93แกะสลัก2-62015701นางสุกัญญา บุณยทัต, นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์,
94โดมิโน [เต็ม]2-620205108นางสุธารัตน์ พลอาษา, ,
95โปงลางออนซอนสตรีศึกษา2-64031ห้องดนตรีพื้นเมืองนางสาวมัทนา วิไลลักษณ์, ,
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3748 คน (94.60%) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3962 คน เหลือยังไม่ลงทะเบียน 214 คน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)