คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลัก…

Read More

เผยแพร่ผลงานสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

    สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า สาระการเรียนรู้วิทยาศา…

Read More

สไลด์ประกอบการสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์ ม.1

  1-แรงและปริมาณเวกเตอร์ 2-แรงลัพธ์และแรงหลายแรง 3-ความเร่งของวัตถุ 4-ผลของแรงลัพธ์ต่…

Read More

สไลด์ประกอบการสอนเรื่องแสงและการมองเห็น วิทยาศาสตร์ ม.2

11-ความเข้มแสงและนัยน์ตา 10-เลเซอร์และเส้นใยนำแสง 9-การคำนวณ 8-การหักเหของแสงผ่านเลนส์ 7-ม…

Read More