คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลัก…

Read More

เผยแพร่ผลงานสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

    สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า สาระการเรียนรู้วิทยาศา…

Read More