สื่อการสอนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายมนุษย์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยคุณครูอรนุช สุวรรณโท
http://www.kroojan.com/cai/scim2/