ประกอบการสอน » เผยแพร่ผลงานสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เผยแพร่ผลงานสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

8 สิงหาคม 2017
581   0

สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยนางสุพรรษา ทิพย์สิงห์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.28

เมนูหลัก

1-การผลิตกระแสไฟฟ้า

2-ความต่างศักย์

3-การวัดกระแสไฟฟ้า

4-การวัดความต้านทาน

5-ความสัมพันธ์

6-การต่อวงจร

7-กำลังไฟฟ้า

8-การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

9-ทบทวนความรู้

แบบทดสอบ