บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ขั้นที่ 1 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween


ขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 20 หรือ เฟรมอื่นๆแล้วแต่เราจะกำหนด แล้วเลือกคำสั่ง Insert keyframes


ขั้นที่ 3 คลิกที่เฟรมที่ 20 (เฟรมปลายทาง) ใช้เครื่องมือ Selection Tool   คลิกเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ

ขั้นที่ 4 คลิกที่ปุ่ม Add Motion Guideแล้วคลิกที่เฟรมที่ 1


ขั้นที่ 5 วาดเส้นสำหรับให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยดินสอ (Pen Tool)  โดยปรับค่าตัวเลือก (Option) ที่อยู่ด้านล่างของ Tool Bar เลือกคำสั่ง Smooth เริ่มวาดจากตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุ

       


ขั้นที่ 6 หลังจากวาดเสร็จสังเกตวงกลมที่ตำแหน่งปลายเส้นไกด์ด้านเริ่มต้นแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ตำแหน่งคีย์เฟรมที่ 20 แล้วย้ายตำแหน่งวัตถุให้วงกลมตรงกลางอยู่ที่ปลายเส้นอีกด้านหนึ่ง

     

ขั้นที่ 7 ทดสอบภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่ม Ctrl+Enter จะได้ภาพเคลื่อนไหวตามเส้นที่กำหนดหากภาพไม่เคลื่อนตามเส้น
แสดงว่า 1. วงกลมเล็กตรงกลางวัตถุไม่อยู่บนเส้น 2. เส้นที่วาดไม่ต่อเนื่องกัน

     

ขั้นที่ 8 ปรับแต่งเพิ่มเติมโดยการคลิกที่ตำแหน่งเฟรมที่ 1 แล้วเลือก Orient to path ในหน้าต่าง Properties เพื่อกำหนดทิศทางการหันของวัตถุให้ถูกต้อง

      

(หมายเหตุ* เวลาทดสอบจะมองไม่เห็นเส้นที่เราวาดนะครับ)