บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

1.  การเลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุ  (Object)  ด้วยเครื่องมือ  Selection Tool

Selection  Tool  ใช้สำหรับการทำงาน  2  ลักษณะ  คือ
1.  ใช้คลิกเลือกซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object)
2.  ใช้เคลื่อนย้ายซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object)

การเลือกซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object)

ขั้นที่  1  คลิกเลือกเครื่องมือ Selection  Tool  

arrow

ขั้นที่  2  ใช้คลิกเลือกซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object)  

 

การเคลื่อนย้ายซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object)

ขั้นที่  1  คลิกเลือกซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ  (Object) 

ขั้นที่  2  กดเมาส์ที่ซิมโบล  (Symbol)  หรือวัตถุ (Object) ค้างไว้ แล้วลาก
หรือเลื่อนเมาส์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ


2. การเลือกพื้นที่บางส่วนด้วยเครื่องมือ Subselection Tool

Subselection Tool ใช้สำหรับคลิกเลือกส่วนของออบเจ็กต์เพื่อทำการเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน
ออบเจ็กต์ให้มีรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือ Subselection Tool  

SubselectionTool

ขั้นที่ 2 ใช้เมาส์คลิกที่เส้นของวัตถุ (Object)ขั้นที่ 2 ใช้เมาส์จับที่จุดที่ต้องการ แล้วดึงหรือย้ายไปในทิศทาง หรือตำแหน่งที่ต้องการ
และสามารถคลิกที่จุดของแฮนเดิล แดรกเมาส์ลากปรับเปลี่ยนรูปร่างตามต้องการ


 

 

การเลือกพื้นที่อิสระด้วยเครื่องมือ Lasso Tool

เครื่องมือ Lasso Tool ใช้สำหรับเลือกอ็อบเจ็กต์ โดยการวาดเส้นแบบอิสระรอบอ็อบเจ็กต์
ตัวอย่างการใช้งาน

 

ขั้นที่ 1 Import ภาพกราฟิกเข้ามาในโปรแกรม โดยคลิก File > Import > Import to Stage แล้วเลือกภาพตามต้องการ

la01

ขั้นที่ 2 คลิกที่ภาพ แล้วคลิกเมนู Modify > Break Apart เพื่อทำให้ภาพ Bitmap กลายเป็นภาพเวคเตอร์
เพื่อจะได้แก้ไขได้ขั้นที่ 3 คลิกเลือกเครื่องมือ Lasso Tool

LassoTool

ขั้นที่ 4 คลิกเมาส์ที่ภาพ 1 ครั้ง แล้วแดรกเมาส์ลากบริเวณที่ต้องการเลือกในภาพขั้นตอนที่ 5 ใช้เมาส์จับภาพบริเวณที่เลือก ย้ายตำแหน่งตามต้องการ 

การเลือกพื้นที่เป็นรูปทรงต่างๆ

การเลือกพื้นที่เป็นรูปทรงต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Polygon Mode

ตัวอย่าง การใช้งาน

ขั้นที่ 1 Import ภาพกราฟิกเข้ามาในโปรแกรม โดยคลิก File > Import > Import to Stage แล้วเลือกภาพตามต้องการ

la01
ภาพที่ 1

ขั้นที่ 2 คลิกที่ภาพ แล้วคลิกเมนู Modify > Break Apart เพื่อทำให้ภาพ Bitmap
กลายเป็นภาพเวคเตอร์ เพื่อจะได้แก้ไขได้ขั้นที่  3  คลิกเลือกเครื่องมือ  Lasso  Tool
ขั้นที่  4  คลิกเลือก  Polygon  Mode
ขั้นที่  5  แล้วใช้เมาส์คลิกจุดเริ่มต้นในภาพ   1 ครั้ง  แล้วเลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งที่  2  แล้วคลิก  1  ครั้ง
และเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป  และคลิก  ต้องการกี่จุดก็ได้  จนกว่าจะวนรอบบรรจบที่จุดเริ่มต้น

la06.png

 

ขั้นที่ 6 ใช้เมาส์จับภาพบริเวณที่เลือก ย้ายตำแหน่งตามต้องการการหมุนและปรับเปลี่ยนวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Free Transform Tool


เครื่องมือ Free Transform Tool มีหน้าที่คือการหมุนวัตถุ หรือปรับเปลี่ยนขนาด กลับทิศทางวัตถุ

ตัวอย่าง การใช้งาน

ขั้นที่ 1 เครื่องมือ Free Transform Tool

FreeTransformTool

ขั้นที่ 2 คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการขั้นที่ 3

การหมุน  

f02.png

 

การย่อ-ขยาย

f03.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ  

 

 

f04

การดัด บิดวัตถุ  

f05

แหล่งข้อมูล : http://202.143.142.151/flash/