บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับการสร้างมูฟวี่ (Movie)
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบ Motion Tween จะทำให้ไฟล์เล็กกว่าแบบ Frame by Frame
2. หลีกเลี่ยงการนำภาพบิตแมพ มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ควรนำมาใช้เป็นฉากหลังหรือภาพนิ่งเท่านั้น
3. ควรใช้ซิมโบล แทนออบเจ็คที่มีปรากฏอยู่ในมูฟวี่ (ดูได้จากหน้าต่าง Library)
4. หากจำเป็นต้องนำภาพบิตแมพ มาใช้ ควรตัดภาพให้ขนาดเล็กเท่าที่จำเป็นและบีบอัดคุณภาพลงก่อน
5. หากต้องใช้เสียง ควรเลือกประเภท MP3 เนื่องจากเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก

เกี่ยวกับการ สร้างวัตถุ (Object)
1. ควรรวมวัตถุ ให้เป็นกลุ่ม (Group) ให้มากที่สุด
2. ควรแยกเลเยอร์ที่มีวัตถุเคลื่อนไหว และไม่เคลื่อนไหว ออกจากกัน
3. การวาดเส้นทึบธรรมดา จะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าเส้นแบบจุด (dash) หรือ เส้นที่มีลวดลาย
4. การวาดเส้นด้วยดินสอ (Pencil) จะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าการวาดเส้นด้วยแปรง (Brush)
5.ภาพบิตแมพที่ไม่มีความซับซ้อน ลดขนาดลงได้ด้วยการทำ break apart
6. ควรใช้คำสั่ง Modify > Shape > Optimize เพื่อลดจำนวนเส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรง

เกี่ยวกับการ สร้างตัวอักษรและข้อความ
1. การใช้รูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
2. การฝังฟอนต์ (Embedded) ไปกับมูฟวี่ ทำให้ไฟล์มีขนดใหญ่ ควรใช้เท่าที่จำเป็น

เกี่ยวกับการใช้ สี
1. หากรูปภาพหรือวัตถุ ทีมีความคล้ายกัน ควรสร้างจากซิมโบล แล้วค่อยนำมาปรับขนาดหรือสี
2. ควรใช้ฟิลเตอร์เท่าที่จำเป็น

หมายเหตุ : ควรตรวจสอบไฟล์ หรือวัตถุต่างๆ ใน Library ที่ไม่ได้ใช้งานและลบทิ้ง

เมื่อทำแอนิเมชั่นเสร็จตามต้องการแล้ว การส่งออกไฟล์เพื่อนำเสนอ ทำได้โดย
คลิกเมนู File > Pubblish Settings... (หมายเลข 14)คลิกที่แท็บ Formats แล้วคลิกเลือก Windows Projector (.exe) (หมายเลข 15)
สามารถเลือก Path สำหรับการส่งออกได้ (หมายเลข 16)
ทำการส่งออกโดยคลิก Publish (หมายเลข 17)


การ Publish

เมื่อสร้างงานตามทีต้องการแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการนำผลงานไปใช้ หรือการส่งออก โดยสามารถเลือกรูปแบบ
การส่งออกเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานซึ่งทำได้ ดังนี้

ขั้นตอนการ Publish
1. คลิกเมนู File > Publish Settings...


  2. ที่หน้าต่าง Publish Settings กำหนดรูปแบบไฟล์ กำหนดชื่อไฟล์ และกำหนดสถานที่
  หรือ Path ที่ต้องการส่งออก


1. การกำหนดชนิดไฟล์ที่ต้องการส่งออก
ทำได้โดย คลิกเครื่องหมายถูก หน้าชนิดของไฟล์ที่ต้องการ (กรอบหมายเลข 1)
2. เมื่อคลิกในข้อ 2.1 แล้ว จะปรากฏแท็บคุณสมบัตินั้นๆ ( ดังกรอบหมายเลข 2)
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ สามารถเปลี่ยนได้ในช่องกรอบหมายเลข 3
4. การเลือกสถานที่ หรือ Path ในการบันทึกไฟล์ ทำได้โดยคลิกสัญลักษณ์โฟลเดอร์ ในหมายเลข 4

ในการกำหนดคุณสมบัติการส่งออกของ ไฟล์แต่ละชนิด ทำได้โดยคลิกแท็บชนิดนั้นๆ
เช่น การกำหนดค่าการส่งออกภาพเคลื่อนไหวของ Flash ซึ่งจะได้ไฟล์ .swf เมื่อคลิกแท็บ Flash จะปรากฏหน้าต่างสำหรับ
การตั้งค่าคุณสมบัติ ดังภาพที่
3 แล้วกำหนดค่าตามต้องการในกรณีต้องการส่งออกเป็นรูปภาพ ชนิด .jpg ทำได้โดยคลิกที่แท็ป JPEG
ซึ่งจะได้หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติดังภาพ แล้วกำหนดค่าตามต้องการ


  ในกรณีต้องการส่งออกเป็นรูปภาพ ชนิด .gif ทำได้โดยคลิกที่แท็ป GIF
   ซึ่งจะได้หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติดังภาพ แล้วกำหนดค่าตามต้องการ

หรือหากต้อง การส่งออกเป็นไฟล์เว็บเพจ ทำได้โดยคลิกที่แท็ป
HTML
ซึ่งจะได้หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติแล้วกำหนดค่าตามต้องการ  เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม
Publish เพื่อทำการส่งออกไฟล์ และนำไปใช้ต่อไปการ Export ไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเอกสารอื่นๆ
การส่งออกไฟล์เพื่อนำไปใช้ นอกจากจะส่งออกในแบบของการ Publish แล้ว
ยังสามารถส่งออกแบบเดี่ยวๆ ตามแต่ชนิดของการใช้งานตามต้องการ ดังนี้

ขั้นตอนการส่ง ออกภาพเดียว
1. คลิกเมนู File > Export > Export Image... (หมายเลข 1)


2. เลือกสถานที่บันทึก และพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก (หมายเลข 2)
เลือกชนิดของไฟล์ (หมายเลข 3) แล้วคลิก Save (หมายเลข 4)3. กำหนดคุณสมบัติของไฟล์ โดยตั้งค่าในกรอบหมายเลข 5
เมื่อกำหนดค่าตามต้องการแล้ว คลิก OK (หมายเลข 6) เพื่อส่งออกไฟล์

 

 

ขั้นตอนการส่งออกมูฟวี่

1. คลิกเมนู File > Export > Export Movie... (หมายเลข 7)


2. เลือกสถานที่บันทึก และพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก (หมายเลข 8)
เลือกชนิดของไฟล์ (หมายเลข 9) ซึ่งชนิดของไฟล์หากต้องการเป็นไฟล์ Flash ต้องเลือกเป็น .swf
แล้วคลิก Save (หมายเลข 10)
         หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการไฟล์ชนิดอื่นๆ สามารถเลือกชนิดไฟล์ โดยการคลิกที่ปุ่มหมายเลข 9
แล้วเลือกชนิดไฟล์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังภาพหมายเลข 11 แหล่งข้อมูล : http://202.143.142.151/flash/