บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

    นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ 

   ครูชำนาญการโรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

    ประวัติการศึกษา

       พ.ศ. 2540  : โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

       พ.ศ. 2545  : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       พ.ศ. 2551 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรัชภัฎร้อยเอ็ด

  


ประวัติการรับราชการ

      ธันวาคม 2547 : อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร   อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

      กุมภาพันธ์ 2551 : ครู คศ.2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

      สิงหาคม 2554 : ครู คศ.2 โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

  

  ประวัติการเป็นวิทยากร

      - วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรมรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) สพท.รอ.3

      - วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop  สพท.รอ.3

      - วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Smiss สพท.รอ.3

      - วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver สพท.รอ.3

      - วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Desktop Author สพท.รอ.3

  ผลงานนวัตกรรม

     - สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

     - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิตย์  วิชาฟิสิกส์ ม.5

     - สื่อมัลติประกอบการสอน เรื่องการสร้างเว็บด้วยโปรแกรม Namo webeditor 2006 วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

     - สื่อมัลติประกอบการสอน เรื่องร่างกายมนุษย์  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

     - สื่อมัลติประกอบการสอน เรื่องเศษส่วน  วิชาการคณิตศาสตร์ ม.2

     - สื่อมัลติประกอบการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.2

     - CAI เรื่อง สมการและอสมการ  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

     - CAI เรื่อง การกำจัดกากกัมมันตรังสี  โครงการ NT Tam Camp 2008

     - CAI เรื่อง ลักษณะคำไทย วิชาภาษาไทย ป.6

     - CAI เรื่องการใช้งานโปรแกรม DeskTop Author วิชาคอมพิวเตอร์