บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

  ในการใช้บทเรียนผู้เรียนควรทำความเข้าใจในไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้ แล้ว อ่านดูผลการเรียนรู้รายวิชา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ ขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเองควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนและหลังจากเรียนแล้ว ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆได้จนกว่าจะเข้าใจ

  วิธีการใช้งานบทเรียนออนลไน์

  1.  ผู้เรียนคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือตามหัวข้อที่ต้องการ

  

  2.  จะปรากฏรายละเอียดด้านขวามือ ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้

  


  3. หากข้อหัวใดที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางอีเมล์ up2jcomp@gmail.com หรือ facebook : up2jcomp@gmail.com ได้

  4. เมื่อเรียนรู้จบแล้วผู้เรียนควรคลิกหัวข้อ แบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง

----------------------------------------------------

     ครูแจ้น : สิทธิชัย ทิพย์สิงห์