บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

1.  อธิบายประโยชน์และความหมายของโปรแกรม Flash ได้

2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flash ได้

3. สามารถใช้กลุ่มเครื่องมือต่างๆได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถวาดและปรับแต่งรูปภาพได้

5. สามารถใช้งาน Layer ได้

6. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้

7. สามารถสร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้

8. สามารถใช้งาน Action Script พื้นฐานได้

9. สามารถนำรูปภาพ เสียงและไฟล์ภาพยนตร์เข้ามาใช้งานได้

10. สามารถสร้างแอนิเมชั่นและเผยแพร่ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์